รายการแสวงบุญ
สักการะสังเวชนียสถาน และ ทอดผ้าป่า 10 วัน 9 วัด
ในดินแดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล
นำโดย ดร. สังคม แชเชือน

กรุงเทพฯ – กัลกัตตา – พุทธคยา – ราชคฤห์ – นาลันทา – เวสาลี – กุสินารา
ลุมพินี (เนปาล) – สาวัตถี – พาราณสี –พุทธคยา – กัลกัตตา – กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง
17- 26 ตุลาคม 2562