Category

ภูฏาน

Category

รายการแสวงบุญ
ทัวร์ภูฏาน
นำโดย ดร. สังคม แชเชือน

รายการโดยย่อ
พาโร – ทิมพู – พูนาคา – ทักซัง
5 วัน 4 คืน

กำหนดการเดินทาง
18-22 พฤษภาคม 2561