Category

จีน

Category

รายการแสวงบุญ
สิบสองปันนาเชียงรุ้ง
นำโดย ดร. สังคม แชเชือน

รายการโดยย่อ
เชียงราย – ลาว ห้วยทราย หลวงน้ำทา – จีน เชียงรุ่ง
บ่อหาน บ่อเต็น กาหลั่นป้า สวนม่านทิง วัดป่าเจ สวนลิง
6 วัน 5 คืน

กำหนดการเดินทาง
17-22 มีนาคม 2561