รายการแสวงบุญ
สักการะสังเวชนียสถาน และ ทอดผ้าป่า 10 วัน 9 วัด
ในดินแดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล
นำโดย ดร. สังคม แชเชือน

รายการโดยย่อ
กรุงเทพฯ – กัลกัตตา -พุทธคยา – ราชคฤห์ – นาลันทา – เวสาลี – กุสินารา
ลุมพินี (เนปาล) – กบิลพัสตร์- สาวัตถี – พาราณสี –พุทธคยา – กัลกัตตา – กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง
03 – 13 ก.พ. 2560

Author

Write A Comment