ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Table 'doothai1_sanggomtour.wpx9_feeds' doesn't exist]
SELECT `content` FROM `wpx9_feeds` WHERE `id` = 96

ทัวร์ศรีลังกา 5 วัน 4 คืน 19-23 พฤษภาคม 2560 – SanggomTour.com | ทัวร์อินเดีย เนปาล พม่า ศรีลังกา ญี่ปุ่น

โปรแกรมทัวร์ศรีลังกาแบบ 5 วัน 4 คืน เที่ยวครบ
บินโดยสายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์
นำโดย ดร. สังคม แชเชือน

กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – เมืองอนุราธปุระ – โปโลนนารุวะ
ดัมบูลล่า – เมืองแคนดี้ – เมืองนูวาร่าเอลิย่า – นครโคลัมโบ – กรุงเทพฯ

วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560 (แรม 9 ค่ำ เดือน 6) กรุงเทพฯ–โคลัมโบ–อนุราธปุระ
06.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ S สายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์
09.10 น. ออกเดินทางสู่ นครโคลัมโบโดยสายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL 403
11.00 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงสนามบินดารานายเก ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคา
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
12.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอนุราธปุระ อดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศอยู่นานถึง 1,500 ปี ตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 3 เมืองนี้ตั้งชื่อตามกลุ่มของดวงดาวอนุราธที่หมายถึง ความมั่นคง มั่งคั่ง และอุดมสมบูรณ์พูนสุขปัจจุบันท่านสามารถเห็นสภาพตัวเมืองเก่าหลังจากที่องค์การยูเนสโกได้ช่วยรัฐบาลศรีลังกาบูรณะสนะสถานต่างๆ ขึ้นมาใหม่ ชมวัดอิสุรุมุณิยะสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 3 เชื่อกันว่าพระมหินท์อรหันต์ ราชโอรสของพระเจ้าอโศกมหาราช ได้เคยมาจำพรรษาครั้งแรกในแผ่นดินของลังกาที่วัดแห่งนี้
17.30 น. รับประทานอาหารค่ำและพักโรงแรม Heritage หรือเทียบเท่า เมืองอนุราธปุระ

วันสาร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2560 (แรม 10 ค่ำ เดือน 6) อนุราธปุระ – โปโลนนารุวะ – แคนดี้
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม พิเศษ!! บริการเสริม กาแฟ โอวัลติน ไมโล น้ำขิงเครื่องข้าวต้ม อาทิ หมูหยอง ไข่เค็ม กุนเชียง เป็นต้น นำชมเมืองมรดกโลก อนุราธปุระ อดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศอยู่นานถึง 1,500 ปี ตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 3 เมืองนี้ตั้งชื่อตามกลุ่มของดวงดาวอนุราธที่หมายถึงความมั่นคง มั่งคั่ง และอุดมสมบูรณ์พูนสุขปัจจุบันท่านสามารถเห็นสภาพตัวเมืองเก่าหลังจากที่องค์การยูเนสโกได้ช่วยรัฐบาลศรีลังกาบูรณะศาสนะสถานต่างๆ ขึ้นมาใหม่ นำท่านกราบสักการะพระศรีมหาโพธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและเก่าแก่กว่าที่พุทธคยา ซึ่งได้ประดิษฐานมาตั้งแต่เมื่อครั้งสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชราว 2,200 ปีมาแล้ว เป็นหน่อที่พระนางสังฆมิตตาเถรี พระภิกษุณี อดีตราชธิดาของพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งได้นำหน่อพระศรีมหาโพธิ์นี้มาจากตำบลพุทธคยา ประเทศอินเดียและเป็นหน่อที่แยกจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่มีอายุยาวนานที่สุดในโลกชมพระมหาเจดีย์รุวันเวลิสายะ หรือที่เรียกว่าพระเจดีย์สุวรรณมาลิกที่ใหญ่และงดงามเป็นต้นแบบพระเจดีย์ทรงโอคว่ำองค์อื่นๆ เช่น พระปฐมเจดีย์ ชมโลหะปราสาท 1 ใน 3 แห่งของโลก ชมวัดถูปาราม กราบพระบรมธาตุพระรากขวัญเบื้องขวากระดูกไหปลาร้าของพระพุทธเจ้า นำท่านชม เจดีย์เชตวัน เจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองอนุราธปุระ ชม เจดีย์อภัยคีรี สร้างโดยพระเจ้าคชพาหุ พ.ศ.4 สูงเป็นอันดับ 2 รองจากเจดีย์เชตะวัน
11.30 น รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
12.30 น เดินทางต่อไปเมืองโปโลนนารุวะซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งที่ 2 ของศรีลังกาตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมือง อนุราธปุระนัก ในเมืองนี้มีสิ่งสำคัญน่าแวะชมและสักการะเช่น พระบรมรูปพระเจ้าปรักกรมพาหุ ที่ 1 หอพระไตรปิฎก ปราสาทพันห้อง วิหารคตวัฎฎทาเก แท่งศิลาจารึกมหึมา สัตตมหาปราสาท ติวังกวิหาร อุตตาราม เป็นต้น จากนั้นเดินทางสู่ ดัมบูล่า ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ชมถ้ำดัมบูลาซึ่งต้องเดินขึ้นเขาสูงประมาณ 500 ฟุต มีบันไดก้าวสบาย ๆ และทางเดินลาดใช้เวลาขึ้นประมาณ 30 นาที เมื่อถึงตัวถ้ำแล้ว ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพโดยรอบที่สวยงามเย็นสบาย ภายในถ้ำท่านจะพบกับความงามของภาพพระพุทธรูปที่มีสีสันงดงาม ชมพระเจดีย์ พระพุทธรูปแกะสลักหินปางสมาธิมากมายประดิษฐานอยู่ทั่วไปในถ้ำที่มีหลายห้อง ออกเดินทางสู่ เมืองแคนดี้
17.30 น. ถึงเมืองแคนดี้ พักโรงแรม QUEEN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันอาทิตย์ ที่ 21 พฤษภาคม 2560 (แรม 11 ค่ำ เดือน 6 ) เมืองแคนดี้ – นูวาร่าเอลิย่า
04.30 น. ปลุกตื่นโดยโรงแรม ออกเดินทางไปวัดพระทันตธาตุแห่งกรุงแคนดี้ เพื่อกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ พระทันตธาตุเขี้ยวแก้ว อันศักดิ์สิทธิ์(คณะเราได้เข้าชม นมัสการด้านในอย่างใกล้ชิด)
06.00 น. นำเข้ากราบนมัสการพระบรมธาตุภายในห้องชั้นในสุด บริเวณองค์พระเจดีย์ทองคำ และกลับเข้าโรงแรมรับประทานอาหารเช้า เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม จากนั้นนำท่านไปนมัสการพระสังฆราชของศรีลังกา นำชมวัดพระอุบาลี นำท่านนั่งรถ ชมเมืองหลวงเก่าแคนดี้ ในอดีตองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 แห่งสยามประเทศได้เคยเสด็จประพาส เมืองนี้ตั้งอยู่ในหุบเขาสูงท่ามกลางป่าเขียวขจีและไร่ชาที่สวยงามสุดสายตา
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
12.30 น. เดินทางสู่ เมืองนูวาร่าเอลิย่า เมืองที่ได้ฉายาว่า “อังกฤษน้อย” (Little England) ด้วยสภาพภูมิอากาศที่ดีราวกับฤดูใบไม้ผลิของอังกฤษ ประดับประดาด้วยฉากหลังอันสวยงามที่ประกอบไปด้วยหุบเขา น้ำตก ไร่ชา นับได้ว่าเมืองนูวาร่าเอลิย่าเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดของเกาะศรีลังกาเลยก็ว่าได้ นำท่านชม ไร่ชา, โรงงานผลิตชา, ทะเลสาบเกรกอรี่, โบสถ์, ตลาดพื้นเมือง
17.30 น. รับประทานอาหารค่ำภัตตาคารของโรงแรม พัก โรงแรม TOPAZ หรือเทียบเท่า

วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2560 (แรม 12 ค่ำ เดือน 6) นูวาร่าเอลิย่า – โคลัมโบ
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
11.30 น. ถึง เมืองโคลัมโบ รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
12.30 น. ชมวัดกัลยาณีราชมหาวิหาร ซึ่งชาวศรีลังกาเชื่อว่าเมื่อ 2,500 ปีมาแล้ว พระพุทธเจ้าได้เคยเสด็จมาประทับนั่งบนรัตนบัลลังก์ทองคำที่วัดแห่งนี้ และพระพุทธเจ้าได้ทรงเทศน์โปรดชาวสิงหลเป็นครั้งแรก ชมมหาวิหารกลางน้ำที่เก่าแก่และงดงาม วัดคงคาราม อันเป็นสถานที่ทำสังฆกรรม ชมพระพุทธรูปทรงลังกา รูปสลัก ภาพวาดภายในวิหาร ช้อปปิ้งสินค้าส่งออกในราคาพื้นเมืองย่านธุรกิจการค้า ODEL ของนครโคลัมโบ ในบริเวณแถบนี้ตัวอาคารสร้างด้วยสถาปัตยกรรมยุคเมื่อครั้งศรีลังกาเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ,ฮอลันดาและโปรตุเกส ผ่านตึกเวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ ใจกลางย่านธุรกิจของประเทศ, ที่ทำการของสภาเก่าเลียบริมมหาสมุทรอินเดีย
18.30 น. รับประทานอาหารค่ำที่เมืองโคลอมโบ
20.00 น. เดินทางไปสนามบิน
21.30 น. พร้อมเช็คอินที่สนามบินดารานายเก ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL 402

วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2560 (แรม 1 ค่ำ เดือน 8) นครโคลัมโบ – กรุงเทพฯ
01.15 น. เครื่องออกจากสนามบินดารานายเกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
06.15 เครื่องถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ แยกย้ายกันผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋า กลับภูมิลำเนาตามอัธยาศัย

หมายเหตุ: การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้า ผู้บริการของสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตามความจำเป็นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธิ์ที่มี และจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบก่อนทุกครั้ง

อัตราค่าบริการทัวร์

ท่านละ 33,900 บาท (สามหมื่นสามพันเก้าร้อยบาท)
(อัตรานี้รวมยังไม่ Vat 7 %)

ค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินตามโปรแกรมทัวร์
2.ค่าโรงแรมที่พัก
3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.ค่ารถบัสท้องถิ่นปรับอากาศนำเที่ยวทุกแห่งตามที่ระบุรายการ
5.ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ
6.ค่าประกันอุบัติเหตุ
7.ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีศรีลังกา
8.ค่าทิปพนักงานโรงแรม ร้านอาหาร
9.ค่าวีซ่าประเทศศรีลังกา
10.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
2.ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถศรีลังกา (300 บาท)
สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, ไฟฉาย

การสำรองที่นั่ง
1.วางมัดจำท่านละ 10,000.-บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง) พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์มาให้ด้วยนะครับ
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 25 วัน (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ค่ะ)

การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ คืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 25 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ

เงื่อนไขอื่นๆ
– บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
– หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจความควบคุมของบริษัทฯ
– ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

เพิ่มเติมเล็กน้อยก่อนการเดินทาง
1.การท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบายได้เลย ไม่มีข้อบังคับมากมาย แต่เวลาเข้าวัดแนะนำให้แต่งตัวแบบเรียบร้อย กางเกงขายาวดีที่สุด
2.ที่พัก : โรงแรมระดับมาตรฐาน 4-5 ดาว
3.การใช้จ่ายและการช้อปปิ้ง แนะนำให้เอาดอลล่าร์ แล้วไปแลกเงินรูปีที่สนามบินโคลัมโบครับ
4.ทริปเป็นทัวร์กึ่งตามรอยพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนะค่ะ

เอกสารที่ต้องใช้
1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีที่ว่างอย่างน้อย 3 หน้า
2. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด พร้อมด้วยเบอร์โทรศัพท์ เขียนไว้ในสำเนาด้วย
3. ภาพถ่าย 2 นิ้ว 1 ภาพ

เงื่อนไขการจองทัวร์
งวดแรก ชำระค่ามัดจำ 10,000 บาท (จะรับว่าจองแล้วต่อเมื่อจ่ายค่ามัดจำแล้วเท่านั้น)
– ส่วนที่เหลือ ทั้งหมด โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน คือ ก่อนวันที่ 24 เมษายน 2560
– ขอท่านที่คิดว่าจะร่วมเดินทางให้รีบจอง มิฉะนั้นอาจจะพลาดขบวน

โดยส่งเอกสารแบบด่วน EMS (ห้ามส่งแบบธรรมดาหรือลงทะเบียน) ไปที่
คุณราตรี ฉุยฉาย
117/204 ถ.สายไหม ซ.64
แขวงออเงิน เขตสายไหม
กรุงเทพฯ 10220
โทร 081-895-2009, 081-425-9350

การชำระเงิน
– งวดแรก ชำระค่ามัดจำ 10,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (จะรับว่าจองแล้วต่อเมื่อจ่ายค่ามัดจำแล้วเท่านั้น)
– ส่วนที่เหลือ ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน คือ ก่อนวันที่ 24 เมษายน 2560

บัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชี น.ส.ราตรี ฉุยฉาย
ชื่อธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ
สาขา บิ๊กซีสายไหม
เลขที่บัญชี 014-7-02710-6

เนื่องจาก ยอดการโอนซ้ำกัน เพื่อให้ทางบริษัทสามารถตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้โอน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ ท่านต้องส่งแฟกซ์สลิปใบโอนเงิน (Payin) พร้อมเขียนโปรแกรมทัวร์ที่ท่านจะเดินทาง เบอร์โทรศัพท์ของท่าน ไว้ในนั้นด้วย
ส่งแฟกซ์มาที่ โทรสาร 02-991-8271

Author

Write A Comment